О ФАКУЛТЕТУ

  О нама
  Историјат
  Органи управљања
  Стручни органи
  Деканат и службе
 Документи

 

 

САДРЖАЈ


 Изборно веће

 Катедре

 Судско-медицински одбор

 Етички комитет

 

 

СТРУЧНИ ОРГАНИ


Стручне органе Медицинског факултета Приштина чине:

- Наставно-научно веће;

- Изборно веће;

- Катедре;

- Судско-медицински одбор;

- Етички одбор.

 


НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ

Чланови Наставно-научног већа су наставници и два асистента са сваке катедре. Декан је председник Наставно-научног већа по функцији. Декан и продекани су чланови Наставно-научног већа по функцији са правом гласа.

 

Наставно-научно веће Медицинског факултета:

- утврђује предлог Статута Медицинског факултета;

- утврђује предлог кандидата за декана Медицинског факултета;

- бира чланове Савета Медицинског факултета из реда представника Медицинског факултета;

- утврђује предлог Финансијског плана, извештаја о пословању и годишњег обрачуна Медицинског факултета;

- утврђује предлог Плана коришћења средстава за инвестиције;

- утврђује предлог образовања унутрашњих организационих јединица;

- утврђује предлог одлуке о висини школарине;

- предлаже студијске програме за све врсте и нивое студија;

- утврђује уже научне области;

- доноси програме научних истраживања и програме за иновацију знања;

- утврђује мере за подстицање развоја изразито успешних и даровитих студената;

- доноси општи акт о праћењу, обезбеђивању, унапређењу и развоју квалитета студијских програма и наставе Медицинског факултета;

- одобрава теме завршних радова;

- одобрава теме магистарских теза и докторских дисертација;

- бира представнике за Савет и Сенат Универзитета;

- бира чланове Етичког комитета;

- предлаже број студената који се уписују у прву годину студијских програма;

- одлучује о ангажовању наставника у пензији у складу са законом;

- одлучује о рецензентима и рецензијама у Издавачкој делатности;

- образује своје сталне и повремене комисије;

- разматра и доноси одлуке о захтевима студената из делокруга свога рада;

- разматра успех студената;

- предлаже доделу звања професора емеритуса редовном професору;

- предлаже кандидата за ректора Универзитета;

- разматра и припрема предлоге о другим питањима о којима одлучује Савет

- доноси Пословник о свом раду.

 

Обавља и друге послове у складу са законом, статутом и другим актима
Медицинског факултета. Наставно-научно веће може пуноважно да одлучује ако седници присуствује више од половине укупног броја чланова.

Наставно-научно веће одлуке доноси већином гласова присутних чланова.
Наставно-научно веће може образовати сталне и повремене комисије као помоћне органе, ради разматрања, праћења и утврђивања предлога по питањима из надлежности Већа.

Начин рада Наставно-научног већа Факултета уређује се Пословником о раду.

 

  Списак наставника-сарадника чланова Научно-наставног већа
 

 


ИЗБОРНО ВЕЋЕ

Изборно веће чине наставници Факултета. Изборно веће утврђује предлог за избор наставника и бира сараднике Факултета. Изборно веће утврђује предлог за избор наставника и бира сараднике ако је присутно више од половине укупног броја чланова Изборног већа.

Изборном већу председава декан Факултета. Изборно веће одлуке доноси већином гласова присутних чланова (простом већином). Приликом утврђивања предлога за избор у звање редовног професора гласају само редовни професори. Приликом утврђивања предлога за избор у звање ванредног професора гласају редовни и ванредни професори.

Приликом утврђивања предлога за избор у звање доцента гласају сви наставници. Приликом избора сарадника гласају сви наставници.

 


КАТЕДРЕ

Катедре се оснивају за организовање свих облика наставе на студијама сва три степена. Катедра се оснива за један или више предмета.

Катедру чине наставници и сарадници који изводе образовно-стручни рад из предмета за које се катедра оснива. Катедра се може основати за предмет који има најмање 5 (пет) наставника. Предмети који немају потребан број наставника оснивају заједничку катедру према међусобној сродности.

 

Катедра:

- даје мишљење о програму научних истраживања и о научним радовима у којима учествују наставници и сарадници катедре;

- даје предлог декану Факултета за расписивање конкурса за избор у звање наставника и сарадника;

- предлаже Изборном већу комисију за припрему изештаја за избор наставника и сарадника;

- прати наставни и научни рад својих чланова и изјашњава се о њиховом раду у поступку избора у звање;

- даје предлог декану за избор шефа катедре на захтев декана;

- утврђује списак уџбеника и другу литературу коју студенти треба да користе за савлађивање садржаја студијских програма;

- предлаже кандидата за декана;

- предлаже кандидата за члана Савета и члана Наставно-научног већа Факултета;

- обавља и друге послове у складу са овим Статутом и другим општим актима Факултета.

 

Катедре Медицинског факултета су:

- КАТЕДРА ЗА ОРЛ И ОФТАМОЛОГИЈУ

- КАТЕДРА ЗА ХИРУРГИЈУ

- КАТЕДРА ЗА ИНФЕКТОЛОГИЈУ И ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈУ

- КАТЕДРА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ И АКУШЕРСТВО

- КАТЕДРА ЗА ИНТЕРНУ МЕДИЦИНУ

- КАТЕДРА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И ПСИХИЈАТРИЈУ

- КАТЕДРА ЗА ИНСТИТУТЕ

- КАТЕДРА ЗА ПРЕВЕНТИВНУ МЕДИЦИНУ

- КАТЕДРА ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ

- КАТЕДРА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ

 

Наставни предмет:

- организује, спроводи и анализира наставу на свим врстама студијских програма и свим нивоима;

- организује и спроводи предавања, вежбе, колоквијуме, испите и друге блике рада са студентима;

- даје сагласност за штампање уџбеника и практикума чији су аутори наставници и сарадници тог предмета;

- на захтев декана предлаже кандидата за шефа предмета;

- предлаже Наставно-научном већу избор професора по позиву;

- предлаже декану набавку опреме и потрошног материјала за извођење практичне наставе;

- обавља и друге послове у складу са овим Статутом и другим општим актима Факултета.

 

Када је катедра образована за један наставни предмет, у њеној надлежности су обједињене и надлежности наставног предмета. Катедром руководи шеф катедре кога именује декан Факултета, уз претходно прибављено мишљење катедре.

 

Шеф катедре се именује на период од три године, из реда наставника Факултета.
Дужности шефа катедре су:

- да обезбеђује нормално одвијање свих видова наставе који се одвијају у оквиру катедре и обављање потребних административних послова везаних за обављање наставе;

- да обезбеди пуну транспарентност рада и могућност демократског изјашњавања свих чланова катедре о питањима од значаја за катедру;

- да заједно обезбеди хармонично, синергистичко и рационално коришћење људских и материјалних ресурса при обављању делатности Факултета;

- да се, уколико постоје, редовно саветује са руководиоцима наставе на наставним базама и заједно са њима предузима све мере потребне за несметано одвијање наставе на наставним базама;

- да организује спровођење одлука Савета Факултета, већа Факултета, колегијума декана и катедре;

- да заступа заједничке интересе и права чланова катедре и организационе јединице;

- да се брине о стању кадрова и развоју катедре и да благовремено на катедри разматра питања унапређивања наставника и сарадника, запошљавања нових сарадника и покретања поступка пред одговарајућим органима Факултета;

- да обезбеди приступ информацијама од значаја за рад катедре или за научно- стручни напредак катедре свим члановима катедре под једнаким условима;

- да контролише начин коришћења средстава која је Факултет обезбедио за рад катедре и располагање њима;

- да спречава наношење штете имовини, недисциплину и злоупотребу функције;

- одговара за радну дисциплину;

- подноси годишњи извештај декану о раду катедре;

- обавља и друге послове које му повере декан, стручни органи и Савет Факултета.

 

У оквиру катедре која је основана за више предмета именују се руководиоци предмета. Руководиоца предмета именује декан на период од три године. Катедра може пуноважно да одлучује ако седници присуствује више од половине укупног броја чланова.

Катедра одлуке доноси већином гласова присутних чланова (простом већином).

 


СУДСКО-МЕДИЦИНСКИ ОДБОР

Судско-медицински одбор је стручно тело Факултета које обавља послове вештачења и давања експертизног мишљења у кривичним и грађанским поступцима и предметима по захтевима судова. Рад Судско-медицинског одбора регулише се Правилником који усваја Савет Факултета на предлог декана.

Судско-медицински одбор чине два дела: Судско-медицински одбор и Судско-психијатријски одбор.

Судско-медицински одбор и Судско-психијатријски одбор састављени су од по 5 чланова, наставника Факултета. Избор сталних чланова врши Савет Факултета на предлог декана. Мандат чланова је три године.

По потреби, осим сталних чланова Одбора, други наставници Факултета могу да буду ангажовани у поступку вештачења. Налаз и мишљење које сачини Судско-медицински одбор или Судско-психијатријски одбор потписује и декан Факултета, а оверава се печатом Факултета. И друга стручна мишљења која се дају у име Факултета мишљење потписује и декан, а оверава се печатом Факултета.

 

Чланови одбора:

1. Проф. др Сузана Матејић

2. Проф. др Јован Младеновић

3. Проф. др Небојша Митић

4. Доц. др Снежана Филиповић-Данић

5. Доц. др Горан Виденовић

 

 


ЕТИЧКИ КОМИТЕТ

Етички комитет се формира за разматрање етичког аспекта предклиничких и клиничких научних истраживања. Етички комитет има 5 чланова, од којих најмање један није у радном односу на Факултету и најмање један није здравствени радник или сарадник.

Наставно-научно веће Факултета бира Етички комитет на предлог декана. Мандат чланова Етичког комитета траје три године. За решавање појединих питања из делокруга свога рада Етички комитет може ангажовати истакнутог стручњака.

Рад Етичког комитета регулише се правилником који доноси Наставно-научно веће Факултета. Етички комитет подноси извештај о свом раду у писаном облику Наставно-научном већу Факултета на крају сваке школске године.

Етички комитет доноси свој етички кодекс.

 

Чланови комитета:

1. Доц. др Мирјана Чукаловић, председник

2. Проф. др Натача Катанић, члан

3. Доц. др Момчило Мирковић, члан

4. Доц. др Владанка Костић, члан

5. Проф. др Урош Шуваковић, члан

6. Доц. др Јулијана Рашић, члан

7. Златан Столић, правник
 

 

   

Последња измена: 12/03/15 13:16

 
 

  О ФАКУЛТЕТУ


  СТУДИЈЕ


   НАСТАВА


 СТУДЕНТИ

 
 

  О нама

  Историјат

  Органи управљања

  Стручни органи

  Деканат и службе
  Документи

  Интегрисане академске

  Основне академске

  Постдипломске

  Катедре

  Наставници и сарадници

  Наставни садржај

  Издаваштво

  Пројекти

  Студентски парламент

  Апсолвенти

  Дешавања

  Завод за заштиту здравља

  ЦНИРС

 
 

Медицински факултет Универзитета у Приштини, Сва права задржана, MMXIII